Resevillkor

Allmänna och särskilda villkor har ersatts av nya villkor (SRF’s). 

 Ladda ner resevillkor i PDF fil

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör, som är medlem i Svenska Resebyrå­föreningen (i det följande ”arrangören”), och resenär vid köp av paketresa.
Utöver dessa villkor kan arrangören även uppställa kompletterande villkor.

1. Inledande bestämmelser

1.1 Vad är en paketresa?
1.1.1. Med ”paketresa” avses ett arrangemang som har utformats innan avtal träffas och som består av
– transport och
– inkvartering eller
– någon av dessa tjänster i kombination med någon turisttjänst som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transport eller inkvartering

1.1.2. Härutöver är det ett villkor, att arrangemanget varar mer än 24 timmar eller inbegriper övernattning samt säljs eller marknadsförs för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.2 Resenärens allmänna skyldigheter

1.2.1. Resenären ansvarar för att han/hon innehar ett helt och giltigt pass och övriga dokument som är nöd­vändiga för resans genom­förande samt, om förhållan­dena kräver, visum och erforderliga vaccinationer.

1.2.2. Resenären ska för samtliga i paketresan ingående flygningar ha avslutat check-in i enlighet med resplanen eller annan anvisning.

1.2.3. Resenären ska rätta sig efter de ordningsbestäm­melser som föreskrivs av arrangören eller som gäller för de tjänster som ingår i paketresan såsom hotell, flyg­platser, transportmedel etc.

1.2.4. Resenären ska alltid uppträda så att medrese­närerna inte blir besvärade. Grova överträdelser kan leda till att resenären av arrangören eller av dennes representant avvisas från vidare deltagande i resan.

Resenären får i sådana fall själv ombesörja hem­trans­port samt bära de kostnader som uppkommer i sam­band härmed.

1.2.5. Resenären ska vid avtalets ingående upplysa arrangören om nationalitet, inbegripet upplys­ningar om innehav av svenskt eller utländskt pass samt even­tuella dubbla medborgarskap, för att arrangören ska kunna uppfylla sin skyldighet att informera om even­tuella pass- och visumkrav. Arrangörens skyldighet att informera om pass- och visum­krav gäller endast i förhållande till EES-medborgare.

1.2.6. Resenären ska omgående efter mottagandet noga gå genom bekräftelse, biljetter och övriga rese­hand­­lingar och kontrollera att uppgifterna överens­stämmer med vad som avtalats och att namn är stavade på samma sätt som i passet. Eventuella fel­aktig­heter ska omgående meddelas arrangören.

1.2.7. Resenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e-postadress, telefon­num­mer eller andra uppgifter av betydelse för arran­görens möjligheter att kontakta resenären.

1.2.8 Resenären ska följa eventuella av arrangören angivna regler för återbekräftelse av flygningar, som in­går i individuella resor och paketresor utan rese­ledare. Underlåtelse att återbekräfta medför att berör­da flyg­bolag har rätt att disponera de reserverade platserna, och att resenären således kan förlora rätten att utnyttja resterande flygningar.

1.2.9. Resenären ska löpande hålla sig uppdaterad om avreseplatser och avgångstider, t.ex. genom att om­gå­ende efter ankomst till en flygplats uppsöka informa­tionsskärmar och kontakta flygplatspersonal vid tvivel om vilken terminal eller utgång flyget avgår ifrån. Dessa uppgifter ändras ofta, vilket ligger utanför arrangörens kontroll.

1.2.10. Har resenären inte iakttagit ovanstående skyl­dig­­­heter, kan han/hon inte framställa krav med verkan mot arrangören, förmedlare eller under­leveran­tör till paketresan för de följdverkningar som resenärens under­låtenhet att följa dessa skyldigheter medför.

1.2.11 Resenär som inte kan uppfylla angivna önskningar om inlämnande av pass och passkopior i tid får själv ansvara för eventuella merkostnader.

1.3. Pris och avtalade tjänster

1.3.1. Uppgifter i broschyrer och kataloger, inbegripet Internet, ingår i avtalet. Uppgifterna är bindande för arrangören, om inte denne uttryckligen i katalogen eller broschyren har förbehållit sig rätten att göra ändringar och resenären har fått information om sådana ändringar innan avtalet ingås.

1.3.2. Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet. Arrangören har rätt att ta ut en första delbetalning i samband med att avtalet träffas (anmälningsavgift). Om resans fulla pris inte betalas vid avtalets ingående, ska resterande belopp betalas vid av arrangören angiven tidpunkt.

1.3.3. Priset ska anges på sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Det ska omfatta alla i avtalet ingå­ende tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter

1.3.4. På destinationsorten kan det förekomma krav på flygplatsavgifter, inträdesavgifter och andra lokala avgifter, som det inte är möjligt att ta betalt för när avtalet ingås, då dessa beror på lokala regler eller på att extra tjänster utnyttjas som inte ingår i avtalet.

1.3.5. Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering i delat dubbelrum. Önskas in­kvartering för endast en person har arrangören rätt at ta ut tillägg för enkelrum, oavsett om detta sker efter avtalets ingående eller om det sker som en kon­sekvens av en efterföljande oförutsedd händelse, t.ex. att medresenär blir sjuk. Eventuellt krav på enkel­rums­tillägg kommer att faktureras resenären omedelbart efter att arrangören fått information om eller på annat sätt konstaterat ändringen.

1.3.6. En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet endast om dessa sålts eller marknads­förts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till var­andra.

1.3.7. Even­tuella särskilda tjänster/prestationer på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats av arrangören.

1.3.8. Om det för en paketresa uppställs ett krav på ett minsta deltagarantal för att resan ska genomföras, ska det av arrangörens marknadsföringsmaterial fram­gå hur många deltagare som krävs för att resan ska genom­­föras samt den tidpunkt när resenären senast ska ha fått information om att resan inte blir av. Upp­nås inte det minsta antal deltagare, som krävs för att resan ska genom­för­as, har arrangören rätt att ställa in resan. Resenären har i sådana fall inte rätt till skade­stånd.

1.3.9. Arrangören ska innan avtalet ingås upplysa resenären om pass- och visumkrav samt sådana hälso­bestäm­melser som blir tillämpliga under resan.

1.3.10. Arrangörens skyldighet att informera om vad som gäller ifråga om pass och visum, gäller endast för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska sam­arbetsområdet (EES). Är inte resenären med­borgare i en sådan stat, ansvarar resenären själv för att ta reda på vad som gäller i fråga om pass och visum.

1.3.11. Arrangören ska innan avtalet ingås ge rese­nären upplysningar om möjligheten att teckna rese­för­säkring och/eller eventuell avbeställnings­för­säkring/skydd. Avbeställnings­för­säk­ring/skydd kan inte läggas till i efterhand. Om arrangören erbjuder avbeställnings­försäkring/skydd och resenären önskar teckna sådan via arrangören, måste resenären upplysa arrangören om detta senast när avtal om köp av paketresa ingås.

1.4. Avtalets ingående

1.4.1. Avtalet blir bindande för parterna, när arran­gören skriftligen har bekräftat resenärens beställning. Arran­gören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjs­mål.

1.4.2. Arrangören kan dock i stället bestämma att av­talet blir bindande för parterna när arrangören skrift­ligen har bekräftat resenärens beställning och rese­nären inom avtalad tid betalat anmälningsavgift eller, om någon anmälningsavgift inte ska betalas, hela resans pris enligt arrangörens anvisningar. Sådan bestämmelse ska tydligt framgå av arrangörens villkor.

1.4.3. Erlägger resenären inte betalning i enlighet med avtalet, har arrangören rätt att häva avtalet. Vid en sådan hävning har arrangören rätt till betalning av det belopp som rese­nären skulle ha betalat, om resenären hade avbe­ställt resan i enlighet med avbeställnings­reglerna i avsnitt 3.

2. Ändring av avtalet

2.1. Prisändringar

2.1.1. Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.4 ovan blivit bindande för par­terna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:
– ändringar i transportkostnader, inbegripet bränsle­priser,
– ändringar i skatter, tullar och avgifter eller avgifter för vissa tjänster, såsom flygplats-, hamn-, land­nings- och startavgifter,
– ändringar i valutakurser, som används vid beräkning av priset för paketresan.

2.1.2. I sådana fall får priset höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av av­talet. Om t.ex. en avgift enligt punkt 2.1.1. ovan ökar med 100 kronor för varje resenär får priset höjas med samma belopp.

2.1.3. Rätt till prishöjning enligt ovan föreligger endast om kostnadsökningen överstiger 100 kr.

2.1.4. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisändringarna.

2.1.5. Resans pris ska på motsvarande sätt sänkas, om arrangörens kostnader minskar tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan an­giv­its. Vid kostnadsminskning ska priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 100 kr.

2.2. Överlåtelse av paketresa

2.2.1. Resenären har rätt att överlåta resan till annan person. Det är dock en förutsättning att den som paket­resan överlåts till, uppfyller de av arrangören, vid avtalets ingående, angivna nödvändiga villkoren och kraven för deltagande i paketresan. Rätten att överlåta resan kan helt eller delvis begränsas av arrangören, om en överlåtelse inte är möjlig på grund av villkor som uppställs av underleverantör. Om t.ex. en flygbiljett enligt flygbolagets villkor inte får över­låtas, innebär en överlåtelse av paket­resan att resenären inte får någon återbetalning för flygbiljetten och att den, som resan överlåts till, måste köpa en ny flygbiljett. Begränsningar i rätten att överlåta en resa ska alltid tydligt framgå av avtalet.
2.2.2. Resenären och den som paketresan överlåts till an­svarar solidariskt för det belopp som återstår att betala för resan och för samtliga extra kostnader, som följer av överlåtelsen. Härutöver har arrangören rätt till skälig ersättning för det extraarbete som denne har till följd av överlåtelsen.

2.3. Ändringar efter avtalets ingående

2.3.1. Resenärens önskemål om ändringar före avresa

2.3.1.1. För ändringar efter avtalets ingående av resans tidpunkt, resmål, hotell, resedeltagare etc. har arran­gören, utöver ersättning för de faktiska kost­naderna som ändringen medför, rätt att ta ut en admini­­strativ kostnad.

2.3.1.2. Efter att avtalet blivit bindande är det ofta inte möjligt att göra ändringar i de avtalade tjänsterna. Detta kan gälla för t.ex. kryssningar, flygbiljetter och hotellrum, vilket ska framgå av avtalet. Resenären har vid ändringar därför inte rätt till återbetalning av den del av paketresans pris som utgörs av kostnaden för dessa tjänster.

2.3.2. Arrangörens ändringar/inställande före avresa

2.3.2.1. Om arrangören måste ställa in resan eller om den inte kan genomföras som avtalat, ska rese­nären snarast möjligt informeras härom.

2.3.2.2. Detta gäller dock inte för ändringar eller avvik­elser, som kan anses vara av mindre betydelse för resenären.

2.3.2.3. Om ändringen medför att resans ekonomiska värde blir mindre, har resenären rätt till nedsättning av priset.

2.3.2.4. Är de av arrangören gjorda ändringarna i avtalet väsentliga, eller ställs resan in utan att rese­nären är skuld härtill, kan han/hon:
– häva avtalet och få tillbaka hela det belopp, som han/hon betalat enligt avtalet, eller
– delta i en annan paketresa, om arrangören kan erbjuda detta.

2.3.2.5. Resenären ska, inom skälig tid efter att ha tagit emot meddelande om ändring eller att resan ställts in, underrätta arrangören om sitt val.

2.3.2.6. Har ersättningsresan ett mindre värde än den ursprungliga paketresan, ska arrangören betala tillbaka prisskillnaden till resenären.

2.3.3 Arrangörens ändringar efter avresa

2.3.3.1. På grund av senare inträffade omständigheter kan det hända att arrangören efter avresa inte kan till­handahålla delar av de avtalade tjänsterna. I sådana fall ska arrangören erbjuda ersättningsarran­ge­mang.

2.3.3.2. För vissa paketresor, kan det på grund av dessas speciella karaktär vara svårt att förutse det exakta för­loppet. Ändrade naturför­håll­anden, vägom­läggningar, politiska händelser m.m. kan medföra att arrangören tvingas göra änd­ringar i res­planen. Arran­gören ska i sådana fall om möjligt erbjuda resenären ersättningsarrangemang. Om ­ändringen medför en försämring för resenären kan denne ha rätt till skade­stånd och/eller prisavdrag.

2.3.3.3. Om ändringar i de avtalade tjänsterna enligt 2.3.3.1 eller 2.3.3.2 beror på omständigheter utanför arrangörens kontroll, som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vilkas följder inte denne heller skäligen kunde ha und­vikit eller övervunnit, har resenären inte rätt till skade­stånd. Om ändringar beror på underleverantör som arran­gören har anlitat är arrangören fri från skadestånds­skyldighet endast om det beror på en omständighet utanför underleverantörens kontroll.

3. Avtalets upphörande

3.1. Resenärens avbeställning av paketresan – allmänna bestämmelser

3.1.1. Resenärens avbeställning av resa ska ske på sätt som anges i avtalet. Om inte annat framgår ska uppsäg­ningen ske skriftligen.

3.1.2. Avbeställningskostnaden är alltid minst 300 kronor per resenär.

3.1.3. I många fall följer av de villkor som gäller för i paketresan ingående tjänster, t.ex. flyg- och evene­mangs­­biljetter, hotellogi m.m., att dessa inte går att avbeställa. I sådana fall ska resenären, förutsatt att arrangören innan avtalet ingås informerat honom/ henne om villkoren, betala hela kostnaden för den eller de berörda tjänsterna.

För övriga i paketresan ingående tjänster, samt om arrangören inte informerat resenären i enlighet med före­gående stycke, gäller bestämmelserna i 3.1.4 – 3.1.7

3.1.4 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresa ska resenären betala 10 % av resans pris.

3.1.5 Vid avbeställning 30 till 15 dagar före avresa ska resenären betala 25 % av resans pris.

3.1.6 Vid avbeställning 14 dagar till 72 timmar före av­resa ska resenären betala 50 % av resans pris.

3.1.7 Sker avbeställningen senare än 72 timmar före av­resa ska resenären betala hela resans pris.

3.2. Resenärens och arrangörens rätt att från­träda avtalet på grund av force majeure

3.2.1. Såväl arrangören som resenären har rätt att från­träda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bin­dande för parterna, på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar naturkata­strof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingrip­ande händelse, som väsentligt påverkar resans genom­för­ande eller förhållandena på resmålet vid den tid­punkt då resan ska genomföras. Om resenären eller arrangören frånträder avtalet med stöd av denna bestämmelse, har resenären rätt att få tillbaka vad han/hon betalat enligt avtalet. Om arrangören från­träder avtalet med stöd av denna bestämmelse, har resenären inte rätt till skadestånd.

3.2.2. Bedömningen av om en händelse ska anses ut­göra en sådan händelse som anges i 3.2.1., ska göras med beaktande av officiella uttalanden från svenska och internationella myndigheter. En avrådan av Utrikes­­departementet från resor till det aktuella resmålet ska anses som en sådan händelse.

3.2.3. Resenären har inte rätt att avbeställa med stöd av 3.2.1, om han/hon vid avtalets ingående kände till att sådan ingripande händelse, som avses i denna punkt, förelåg eller om händelsen var allmänt känd.

3.2.4. Om resenären inte har rätt att avbeställa resan med stöd av 3.2.1 men ändå avbeställer, gäller arran­görens allmänna avbeställningsregler i punkt 3.1.

3.2.5. För rundresor gäller, att resenären endast har rätt att avbeställa sådan del av paketresan som berörs av den ingripande händelsen. Om denna del av paket­resan utgör en väsentlig del av paketresan, har dock resenären rätt att avbeställa hela resan.

3.3. Avbeställningsskydd och avbeställnings­försäkring

3.3.1. Om resenären träffat avtal om avbeställnings­skydd eller avbeställnings­försäkring, kan resan avbe­stäl­las i enlighet med de särskilda villkor som gäller för avbeställningsskyddet eller avbeställnings­försäkringen.

4. Fel och brister

4.1. Reklamation

4.1.1. Vid fel i de avtalade tjänsterna, ska resenären omgående, efter att han/hon märkt eller borde ha märkt felet, reklamera till researrangören, dennes representant eller till den underleverantör, som felet angår, för att ge dessa möjlighet att avhjälpa felet. Reklamation ska om möjligt ske på resmålet.

4.1.2. Resenären ska om möjligt försäkra sig om att reklamationen blir dokumenterad i skriftlig form av arrangören eller dennes underlever­an­tör på plats.

4.1.3. Resenären får inte åberopa fel, om reklamation inte skett i enlighet med vad som sägs ovan.

4.1.4. Krav på skadestånd eller prisavdrag ska snarast efter resans avslutning framföras till researrangören.

4.1.5. Framförs krav på grund av fel i de avtalade tjäns­terna senare än två månader från den tidpunkt, då resenären märkte eller borde ha märkt felet, anses resenären ha mist rätten att åberopa felet.

4.2. Avhjälpande av fel

4.2.1. Erbjuder sig arrangören att avhjälpa felet, kan resenären inte kräva prisavdrag eller häva avtalet, förutsatt att avhjälpandet sker inom rimlig tid och utan extra kostnad eller väsentlig nackdel för resenären.

4.2.2. Resenären ska alltid i möjligaste mån begränsa skada.

5. Begränsningar i arrangörens ersättnings­ansvar

5.1. Arrangörens ansvar för krav på grund av skada eller fel är begränsat till vid var tid gällande belopps­gränser, som framgår av Warszawa- och Montreal­kon­ven­tion­erna (för luftfart) och Atenkonventionen (för transport på sjö- och vattenvägar). Arrangörens an­svar kan därför inte överstiga det, som gäller för den eller de under­leverantörer, som har det direkta an­svaret för den bristfälliga tjänsten.

5.2. Flygbolagen har direkt ansvar för transportens korrekta genomförande enligt Warszawa- och Mon­treal­­konventionerna, EU-förordning 889/2002, EU-förordning 261/2004 samt luftfartslagen.

5.3. Ovanstående medför att resenären vid försenat, för­lorat eller skadat bagage i första hand ska reklamera till och ställa sina krav mot det avtalsslutande eller trans­porterande flygbolaget. Kraven ska ställas så snart hän­delserna kommer till resenären kännedom.

Förlust- eller skadeanmälan ska om möjligt göras på ankomstflygplatsen, varvid en skaderapport (s.k. PIR-rapport) ska upprättas.
5.4. Arrangören ansvarar inte för mediciner, eventuella värdeföre­mål såsom kamera, kontanter, smycken m.m., som för­varats i incheckat bagage. Vissa flygbolag erbjuder en särskild försäkring för stöldbegärliga före­mål. Särskild deklaration ska i sådana fall göras direkt till flygbolaget vid incheckning.

5.5. Det ska särskilt uppmärksammas, att flygbolag ofta har inbördes avtal om hur de tar hand om varand­ras flygningar. För att underlätta för resenären vid klago­­mål och besvär har han/hon enligt Montreal­kon­ven­tionen alltid rätt att själv välja, om kravet ska ställas till det flygbolag som står på resedokumenten (det avtals­slut­ande) eller det flygbolag som faktiskt utför trans­porten (det transporterande).

6. Tvister

6.1. Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolk­ningen eller tillämpningen av avtalet genom förhand­lingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän dom­stol.

Dessa villkor har tagits fram av Svenska Resebyråföreningen och är skyddade av upphovsrätt. Villkoren får endast användas av medlemmar i Svenska Resebyråföreningen.

Följande resevillkor kompletterar SRF’s villkor för paketresor (från och med 2011-01-01).

1. Anmälningsavgift och pris

Anmälningsavgiften, 2000 kr, skall betalas senast 7 dagar efter bokningen. Resterande del av resans pris skall betalas senast 15 dagar innan avresan i slutbetalningen. I utskickade bokningsbekräftelse och slutlikvid anges senaste betaldatum för respektive resa (anm-avgift och slutbetalning). Priset kan komma att justeras enligt SRF:s villkor punkt 2.1. EurooChina/Euro Resor reserverar sig mot eventuella tekniska fel eller prisfel utanför vår kontroll. Flygskatter, bränslepriser, tillfälliga säkerhetsavgifter samt valutakursförändringar kan påverka flygpriset med kort varsel.

2. Bokning av resa

Bokning av resa görs av beställaren, ”er ref”. Beställaren är skyldig att meddela övriga resenärer som finns på samma beställning (ordernummer) all viktig information som lämnas av arrangören EurooChina/Euro Resor. Alla utfästelser av inbokande personal skall vara skriftligen noterade i bekräftelsen. Eventuella fel måste omgående påtalas. Önskas omboknings- eller avbokningsbara flygbiljetter ska detta beställas i samband med bokningen. Sådana biljetter betingar normalt ett högre pris.

3. Avbeställning eller ändring

Ändringar som medför annan avresedag, avreseort, reslängd eller resa är att betrakta som avbeställning/nybeställning. Vid avbeställning gäller SRF:s villkor punkt 3. För att skydda sig mot detta uppmanar vi våra resenärer att teckna ett avbeställningsskydd. Ändringar i flygbiljetter, ekonomiklass, är vanligen inte tillåtna när de är utfärdade (för s.k. icke om- eller avbokningsbara =återbetalningsbara biljetter). Flygbolagets villkor gäller. Kunden har därför vid ändringar i sådana biljetter, sedan avtalet blivit bindande, inte rätt till återbetalning av den del av priset för resan som utgörs av priset på flygbiljetten.

4. Minsta antal deltagare

För att en resa ska kunna genomföras krävs ett minsta antal resenärer för våra olika resepaket. Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in resa om antalet deltagare understiger;
10 personer för resor upp till 8 dagar
15 personer för övriga resor
Om resa inställs skickas skriftligt meddelande till inbokad resenär senast 15 dagar före avresan. Vår policy är dock att alltid försöka hitta godtagbara alternativ för kunder som ändå vill genomföra resan.

5. Visum

Vi förbehåller oss rätten att disponera passen under ca 1 månad, ca 1-2 månader innan avresan pga omfattande pappersarbete, inbjudningar och många gånger korrigeringar av bristfälliga ansökningar. Ofta måste vi även invänta pass som måste bytas eller av andra skäl fördröjer inlämnandet. Den som ej kan tillåta att vi ”lånar” passen under denna tid får själv stå för eventuella merkostnader i form av extra resor och nedlagd arbetstid till Visa Center, samt även för merkostnader i de fall vi pga detta tvingas köpa dyra individuella flygbiljetter. Se även 1.2.11
Resenär som inte är svensk medborgare kan ofta få hjälp med visum på samma villkor som svenska medborgare. Reglerna är dock ganska strikta och i allmänhet bör medborgare från andra länder söka sitt Visum ifrån sitt hemland. Vid resor till andra länder än Kina råder vi kunden att först kontakta det berörda landets ambassad. Se SRF:s villkor punkt 1.3.10.

6. Kontroll av färdhandlingar

Resenär ansvarar för att ange korrekta uppgifter på tex stavning av namn och måste så snart färdhandlingar eller bekräftelse erhållits kontrollera dessa. Eventuella fel måste omgående påtalas. EurooChina/Euro Resor tar inte ansvar för kostnader förenade med felstavade namn i de fall där kunden missat att omgående påpeka eventuell felstavning av namn.

7. Inrikes anslutning

Euro Resor tar inte ansvar för förlorat/skadat bagage, förseningar, tidtabellsändringar eller liknande med flyg/tåg/buss. Flygbolagen ansvarar enligt de bestämmelser som anges på biljetterna. I förekommande fall kan anslutningsgaranti beställas. Detta framgår i så fall av bekräftelsen. För övriga anslutningar bokar vi enligt beställarens önskemål, men rekommenderar alltid minst 3 timmars tidsmarginal vid anslutning till/från internationella flighter. Minimum 2 timmar är ett krav. Beställaren kan inte i efterhand utkräva Euro Resor skadestånd för denna bokningsservice, om inrikes anslutning inte hinns med, utan gör sådan beställning på egen risk och uppmanas även att se över sin reseförsäkring.

8. Flygresa

Flygtider är preliminära. Kontrollera dessa med flygbolaget och återbekräfta er platsreservation med dem, senast 72 timmar före avresetid, om ni reser individuellt. För övriga resor ordnas återbekräftelsen av arrangören. Vid alla eventuella problem i samband med flygresan ska detta direkt påtalas på planet och/eller direkt till flygbolaget vid ankomst. I övrigt gäller även vad som anges under punkt 7. Se även SRF:s villkor punkt 1.2.8.

9. Hotell

Hotellen som används på våra ordinarie Paketresor är minst 4-stjärniga – där sådana finns (med undantag av vissa specialarrangemang och Äventyrsresor). Om något hotell mot förmodan måste bytas i våra ordinarie Paketresor ersätts detta av likvärdigt eller bättre. Vid förlängning av ordinarie Paketresa, eller tillägg till ordinarie Paketresa, som inte innefattar något av oss kvalitetssäkrat hotell (=som ingår i våra ordinarie Paketresor) kan vi inte ta ansvar för annat än de uppgifter som tillhandahålls av hotellet i fråga, samt den information som går att erhålla på Internet. För den som reser utan resesällskap, men som inte önskar bo i enkelrum, kan oftast del i dubbelrum erbjudas.EurooChina/Euro Resor tar inte ansvar för de hotell som ligger utanför ordinarie Paketresor utan bokar i dessa fall enligt beställarens önskemål och alltid i överenskommelse med kunden, där hotellets namn, adress och alla övriga uppgifter vi kunnat erhålla om boendet i fråga, lämnas till kunden. Beställaren kan inte i efterhand utkräva EurooChina/Euro Resor skadestånd för denna bokningsservice, utan sådan beställning görs på kundens egen risk och i samförstånd med beställaren (kunden). Alla eventuella utfästelser, beträffande tillägg, transfers, eller boende etc, utöver ordinarie Paketresa, måste vara skriftligen dokumenterade.

10. Betalning

Arrangören accepterar betalkort från Visa, Mastercard och Eurocard och som betalas via Internetbank på Swedbank (FöreningsSparbanken), Handelsbanken, Nordea eller SEB.

11. Förbehåll om ändringar

Arrangören förbehåller sig rätten till ändring i program om detta skulle bli nödvändigt. Arrangören förbehåller sig också rätten att innan avtal träffas med resenären ändra uppgifter i katalog, broschyr eller annan information om program. Se även SRF:s villkor punkt 2.3.3

12. Reklamation

I händelse av krav på prisreduktion eller skadestånd skall detta skriftligen framföras. Se även SRF:s villkor punkt 4.1.

13. Tilläggsarrangemang

Mot tillägg kan särskild inkvartering, extra utflykter, arrangemang under dag/kväll, måltider etc fås. Vid avbeställning av tilläggsarrangemang gäller bestämmelserna i allmänna villkor punkt 3. Om dessa extra beställda arrangemang inte kan genomföras återbetalas erlagt belopp. Vid tilläggsdagar, skräddarsydda resor, eller tilläggsarrangemang kan arrangören inte garantera att innehåll/kvalitet motsvarar ordinarie Paketresors. Alla eventuella utfästelser beträffande Program, boende, transfers etc måste vara skriftligen dokumenterade.

14. Sluthandlingar

Avresemeddelande mm skickas normalt ca 1 månad före avresedagen.